Wat houdt het project in?
In de afgelopen jaren zijn veel initiatieven opgestart in en rondom de Hoenwaard. Samen met bewoners en ondernemers in het gebied werken we aan een levendige Hoenwaard in 2030. Hierbij zoeken we naar een goede balans tussen de verschillende doelen van de partners. Denk hierbij aan de balans tussen boer en (rivier)natuur, bewoner en bezoeker, rust en recreatie waarbij waterveiligheid leidend is. De vijf overheidsorganisaties die hierin samenwerken zijn de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, waterschap Vallei en Veluwe en de gemeenten Hattem en Heerde. 

Om deze wensen zoveel mogelijk te integreren tot een gebiedsplan, hebben de partners hun krachten gebundeld. De afgelopen jaren hebben zij toegewerkt naar een toekomstvisie voor de Hoenwaard met als resultaat het gebiedsplan “Hoenwaard 2030, Levendige Hoenwaard”. 

Waar ligt de Hoenwaard?
Dit gebied betreft de uiterwaarden van de IJssel bij de stad Hattem en het dorp Wapenveld. Het gebied wordt begrensd door de IJssel, het Apeldoorns Kanaal en vanaf keersluis het Bastion door de dijk van de IJssel en bij Marle/Werven door de provinciale grens tussen provincie Overijssel en provincie Gelderland. 

De Hoenwaard is opgesplitst in vijf deelgebieden, namelijk:
De Noordkop, de Homoet, de Weteringzone, het Kloosterbos & de Belt en 't Oever (zie de overzichtskaart op de hoofdpagina). 

Wie zijn de samenwerkingspartners?

Gemeente Heerde, gemeente Hattem, Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland en Waterschap Vallei en Veluwe.

Waarom werken de partners samen in dit project?

De partners opereren samen onder de vlag van project Hoenwaard 2030. Het projectteam Hoenwaard 2030 is het centrale aanspreekpunt. Dit betekent één centraal loket voor alle communicatie naar en met de omgeving. Dit is met name van belang, omdat de partijen veel waarde hechten aan goede afstemming van de plannen met de omgeving. 

Het project Hoenwaard 2030 is regelmatig in gesprek met de betrokkenen uit het gebied om op basis van opgehaalde wensen en eisen een voorlopige ontwerp te kunnen maken.  Op deze manier ontstaat er een zo optimaal mogelijk ontwerp, waar kennis en wensen van zowel de omgeving als de partners samenkomen. Het samen uitvoeren van het plan zal er namelijk ook toe bijdragen dat zoveel mogelijk van de verschillende doelstellingen en verplichtingen kunnen worden verwezenlijkt. Onder het motto "Alleen ga je sneller, samen kom je verder" komen we tot slimme oplossingen om de ruimte die nu al gebruikt wordt, efficiënter in te richten en waar mogelijk meerdere doelen te dienen.

Wat houdt het gebiedsplan “Hoenwaard 2030, Levendige Hoenwaard” in?
Het gebiedsplan is de uitkomst van de verschillende doelen, wensen en belangen van de betrokkenen. De doelen zijn uitgewerkt in vier uitgangspunten:

1. Het karakteristieke cultuurlandschap geldt als inspiratiebron, waarbij er wordt ingezet op behoud. De bewoners hechten waarde aan de Hoenwaard als uitloopgebied. Ook waren er veel positieve reacties op de versterking van de natuurwaarden binnen de plannen.

2. Ontwikkelperspectief voor de Hoenwaard. Vanwege de ligging in de uiterwaarden gelden in dit gebied strikte voorwaarden voor functies. Om ontwikkelperspectief te kunnen bieden, moet ruimte ontstaan om te kunnen ontwikkelen. 

 
3. Evenwicht tussen landbouw, natuur, water en recreatie. De ruimte kan maar een keer worden gebruikt. Er wordt gezocht naar de juiste balans tussen deze doelen. Natuur-inclusieve landbouw is één van de oplossingen die zowel inzet op landbouw als natuur.
 
4. Samen kijken naar compensatie(ruimte) voor ontwikkelingen en opgaven waar we voor (komen te) staan. Sommige maatregelen hebben een grote impact op het landschap, de cultuurhistorie, de landbouw en de weidevogels. In het gebiedsplan is daarom gezocht naar oplossingen waardoor de combinatie van maatregelen zo veel mogelijk aansluit bij de verschillende doelen en wensen. Ook zijn suggesties voor verbetering en enkele nieuwe ideeën meegenomen.

Wat lees ik in het gebiedsplan Hoenwaard 2030?

In het gebiedsplan Hoenwaard 2030 is de visie op ontwikkeling van het gebied de Hoenwaard opgenomen met een schetsontwerp van een toekomstbestendige inrichting van het gebied. De ambities en doelen van de betrokken partijen met betrekking tot het verbeteren van natuur, leefklimaat en ontwikkelmogelijkheden voor ondernemers zijn hierin vastgelegd. 

Het doel van het gebiedsplan is het verbinden en versterken van de belangen van de bewoners en ondernemers in de Hoenwaard en toe te werken naar een goed toekomstperspectief.  

Waar kan ik het (interactieve) gebiedsplan vinden?

Het interactieve gebiedsplan is te vinden via deze link.
Het gebiedsplan is te vinden via deze link.
Het Toekomstperspectief is te vinden via deze link

Wat wordt bedoeld met planuitwerking en planuitwerkingsfase? 

Het gebiedsproces Hoenwaard 2030 is in drie fasen verdeeld: de verkenning-, planuitwerking- en realisatiefase.
 

De eerste fase was de verkenning (periode tot 2022), waarin voor alle opgaven de oplossingen zijn verkend. De oplossingen hebben een plek gekregen in de maatregelenkaart met globale aanduiding van de ligging ervan. 


Fase twee is de planuitwerkingsfase waarin de maatregelen uit het gebiedsplan worden uitgewerkt naar een inrichtingsplan. Dit is een plan waarin alle maatregelen een vaste locatie en omvang hebben en waarvan duidelijk is of ze kunnen worden uitgevoerd (vergunning, kosten, afstemming grondeigenaren). 


Als laatste fase, fase 3, volgt de realisatie waarin de maatregelen uit het inrichtingsplan worden uitgevoerd. 

De planuitwerkingsfase worden in twee delen opgeknipt.  In deel I werken we de maatregelen uit het gebiedsplan uit naar een vaste locatie. Hiervoor stemmen we het een en ander af met grondeigenaren, voeren we onderzoek uit (archeologie, bodemkwaliteit, ligging kabels en leidingen), kijken we naar de benodigde vergunningen en naar de financiering van het project. Ook maken we een voorlopig ontwerp van het inrichtingsplan. 


In deel II maken we het definitieve ontwerp van het inrichtingsplan en bereiden we de procedure voor om de realisatie te kunnen starten. 


Wat is op dit moment de planning?

In februari 2023 zijn we gestart met de aanbesteding van het de planuitwerking. In juli verwachten we dat het ingenieursbureau gaat starten. Nadat het voorlopig ontwerp gereed is, kan het definitief ontwerp uitgewerkt worden. Het Voorlopig Ontwerp wordt dan verwacht in november 2024. Het Definitief Ontwerp zal naar verwachting.  Eind 2025 gereed zijn.

Wanneer starten de werkzaamheden?
In 2027 start de realisatiefase, dan gaat de schop de grond in. Tijdens deze fase worden de plannen die met elkaar definitief zijn afgesproken in het Definitief Ontwerp uitgevoerd. Naar verwachting duurt de uitvoering enkele jaren.