Veelgestelde vragen


Vind hier antwoorden op veelgestelde vragen. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij?
Neem dan gerust contact met ons op.

Wat houdt het project in?
In de afgelopen jaren zijn veel initiatieven opgestart in en rondom de Hoenwaard. Samen met bewoners en ondernemers in het gebied werken we aan een levendige Hoenwaard in 2030. Hierbij zoeken we naar een goede balans tussen de verschillende doelen van de partners. Denk hierbij aan de balans tussen boer en (rivier)natuur, bewoner en bezoeker, rust en recreatie waarbij waterveiligheid leidend is. De vijf overheidsorganisaties die hierin samenwerken zijn de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, waterschap Vallei en Veluwe en de gemeenten Hattem en Heerde. 

Om deze wensen zoveel mogelijk te integreren tot een gebiedsplan, hebben de partners hun krachten gebundeld. De afgelopen jaren hebben zij toegewerkt naar een toekomstvisie voor de Hoenwaard met als resultaat het gebiedsplan “Hoenwaard 2030, Levendige Hoenwaard”. 

Waar ligt de Hoenwaard?
Dit gebied betreft de uiterwaarden van de IJssel bij de stad Hattem en het dorp Wapenveld. Het gebied wordt begrensd door de IJssel, het Apeldoorns Kanaal en vanaf keersluis het Bastion door de dijk van de IJssel en bij Marle/Werven door de provinciale grens tussen provincie Overijssel en provincie Gelderland. 

De Hoenwaard is opgesplitst in vijf deelgebieden, namelijk:
De Noordkop, de Homoet, de Weteringzone, het Kloosterbos & de Belt en 't Oever (zie de overzichtskaart onder documenten of klik direct door naar de interactieve kaart). 

Wie zijn de samenwerkingspartners?

Gemeente Heerde, gemeente Hattem, Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland en Waterschap Vallei en Veluwe.

Waarom werken de partners samen in dit project?

De partners opereren samen onder de vlag van project Hoenwaard 2030. Het projectteam Hoenwaard 2030 is het centrale aanspreekpunt. Dit betekent één centraal loket voor alle communicatie naar en met de omgeving. Dit is met name van belang, omdat de partijen veel waarde hechten aan goede afstemming van de plannen met de omgeving. 

Het project Hoenwaard 2030 is regelmatig in gesprek met de betrokkenen uit het gebied om op basis van opgehaalde wensen en eisen een voorlopig ontwerp te kunnen maken.  Op deze manier ontstaat er een zo optimaal mogelijk ontwerp, waar kennis en wensen van zowel de omgeving als de partners samenkomen. Het samen uitvoeren van het plan zal er namelijk ook toe bijdragen dat zoveel mogelijk van de verschillende doelstellingen en verplichtingen kunnen worden verwezenlijkt. Onder het motto "Alleen ga je sneller, samen kom je verder" komen we tot slimme oplossingen om de ruimte die nu al gebruikt wordt, efficiënter in te richten en waar mogelijk meerdere doelen te dienen.

Wat houdt het gebiedsplan “Hoenwaard 2030, Levendige Hoenwaard” in?
Het gebiedsplan is de uitkomst van de verschillende doelen, wensen en belangen van de betrokkenen. De doelen zijn uitgewerkt in vier uitgangspunten:

1. Het karakteristieke cultuurlandschap geldt als inspiratiebron, waarbij er wordt ingezet op behoud. De bewoners hechten waarde aan de Hoenwaard als uitloopgebied. Ook waren er veel positieve reacties op de versterking van de natuurwaarden binnen de plannen.

2. Ontwikkelperspectief voor de Hoenwaard. Vanwege de ligging in de uiterwaarden gelden in dit gebied strikte voorwaarden voor functies. Om ontwikkelperspectief te kunnen bieden, moet ruimte ontstaan om te kunnen ontwikkelen. 

 
3. Evenwicht tussen landbouw, natuur, water en recreatie. De ruimte kan maar een keer worden gebruikt. Er wordt gezocht naar de juiste balans tussen deze doelen. Natuurinclusieve landbouw is één van de oplossingen die zowel inzet op landbouw als natuur.
 
4. Samen kijken naar compensatie(ruimte) voor ontwikkelingen en opgaven waar we voor (komen te) staan. Sommige maatregelen hebben een grote impact op het landschap, de cultuurhistorie, de landbouw en de weidevogels. In het gebiedsplan is daarom gezocht naar oplossingen waardoor de combinatie van maatregelen zo veel mogelijk aansluit bij de verschillende doelen en wensen. Ook zijn suggesties voor verbetering en enkele nieuwe ideeën meegenomen.

Wat lees ik in het gebiedsplan Hoenwaard 2030?

In het gebiedsplan Hoenwaard 2030 is de visie op ontwikkeling van het gebied de Hoenwaard opgenomen met een schetsontwerp van een toekomstbestendige inrichting van het gebied. De ambities en opgaven van de betrokken partijen met betrekking tot het verbeteren van natuur, leefklimaat en ontwikkelmogelijkheden voor ondernemers zijn hierin vastgelegd. 

Het doel van het gebiedsplan is het verbinden en versterken van de belangen van de bewoners en ondernemers in de Hoenwaard en toe te werken naar een goed toekomstperspectief.  

Waar kan ik het (interactieve) gebiedsplan vinden?

Het interactieve gebiedsplan is te vinden via deze link.
Het gebiedsplan is te vinden via deze link.
Het Toekomstperspectief is te vinden via deze link

Wat wordt bedoeld met planuitwerking en planuitwerkingsfase?

Het gebiedsproces Hoenwaard 2030 is in drie fasen verdeeld: de verkenning-, planuitwerking- en realisatiefase. 
  
Tot nu toe zijn voor alle opgaven, ambities en ontwikkelingen oplossingsrichtingen verkend. Deze oplossingsrichtingen zijn vertaald in (mogelijke) maatregelen en hebben een plek gekregen in een overzichtskaart met globale aanduiding van de ligging ervan. Deze kaart is opgenomen in het gebiedsplan.   

In september 2023 start het project met de planuitwerking. De planuitwerking bestaat uit twee delen. In het eerste deel, de verdere uitwerking van de verkenning, worden de maatregelen voor de opgaven integraal en technische uitgewerkt tot een gebiedsplan. Dit gebiedsplan wordt uitgewerkt in een inrichtingsplan.  

In het tweede deel van de planuitwerking werken we de maatregelen uit het gebiedsplan uit naar een vaste omvang en locatie. Hiervoor stemmen we het een en ander af met grondeigenaren, voeren we onderzoek uit (archeologie, bodemkwaliteit, ligging kabels en leidingen), kijken we naar de benodigde vergunningen en naar de financiering van het project. Ook maken we een voorlopig ontwerp van het inrichtingsplan. Dit voorlopig ontwerp wordt vervolgens uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Daarna starten we met de vergunningenprocedure om de realisatie te kunnen starten.  

 In de derde fase volgt de realisatie waarin de maatregelen uit het inrichtingsplan worden uitgevoerd.  


Wat is op dit moment de planning?

In februari 2023 zijn we gestart met de aanbesteding van het de planuitwerking. Het ingenieursbureau is in juli gestart. Het voorlopig ontwerp wordt verwacht in november 2024. Het definitief ontwerp zal naar verwachting eind 2025 gereed zijn. 


Wanneer starten de werkzaamheden?
In 2027 start de realisatiefase, dan gaat de schop de grond in. Tijdens deze fase worden de plannen die met elkaar definitief zijn afgesproken in het Definitief Ontwerp uitgevoerd. Naar verwachting duurt de uitvoering enkele jaren.