Over het project

Een terugblik

De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen en projecten opgestart in en om de Hoenwaard. In 2016 is geconstateerd dat er (te) weinig samenhang en coördinatie was tussen al deze initiatieven en dat verschillende partijen (overheden en ondernemers) onafhankelijk van elkaar zaken voor elkaar probeerden te krijgen. Daarmee bestond het gevaar van telkens korte termijn beslissingen en oplossingen. Op 8 december 2016 hebben de Stuurgroep Veluwekroon en Bestuurlijke Begeleidingsgroep IJsseldijk, ingestemd met het opstellen van een plan van aanpak voor een verkenning voor de Hoenwaard in 2030. Met als opzet in een gezamenlijk proces met zowel de eigenaren en gebruikers als de overheden een verkenning uit te voeren naar de toekomst van de Hoenwaard.


Op 6 december 2017 heeft de bestuurlijke begeleidingsgroep het plan van aanpak voor de Verkenning Hoenwaard 2030 vastgesteld. Het doel van dit plan van aanpak is een integraal, breed gedragen en samenhangend toekomstperspectief voor de Hoenwaard vast te stellen om op basis daarvan goed afgewogen besluiten te kunnen nemen over de aankomende investeringen en keuzes. Een toekomstperspectief dat wordt gedragen door

alle belanghebbenden, zowel inwoners en agrariërs van de Hoenwaard, als de betrokken overheden.


Het proces voor het opstellen van de Verkenning Hoenwaard 2030 is begin 2018 gestart met fase 1; Opties en vanaf de zomer 2018 is gewerkt aan fase 2: Selectiefase. Gedurende fase 1 en 2 heeft de werkgroep zeer intensief samengewerkt. Deze werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiging uit het gebied (ondernemers/bewoners) en de betrokken overheden; provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeenten Heerde en Hattem. Het resultaat van fase 2 is het toekomstperspectief Levendige Hoenwaard.


Op 6 december 2018 heeft de bestuurlijke begeleidingsgroep het resultaat van deze tweede fase, De Levendige Hoenwaard, omarmd. In dit breed gedragen toekomstperspectief staat omschreven welk toekomstbeeld wenselijk wordt geacht door de werkgroep. De Levendige Hoenwaard biedt kansen en meerwaarde om in samenhang te ontwikkelen en is voor alle betrokken partijen de basis voor verdere integrale uitwerking in de volgende fase 3. Deze fase bestaat uit het opstellen van een gebiedsplan met uitvoeringsprogramma als basis voor de verdere planuitwerking.

Toekomstperspectief verkenning Hoenwaard 2030

Er zijn vier uitgangspunten die richtinggevend zijn voor de verdere uitwerking van de Levendige Hoenwaard;

• karakteristiek cultuurlandschap als inspiratiebron;

• ontwikkelperspectief voor de Hoenwaard;

• evenwicht tussen landbouw, natuur, water en recreatie;

• compensatie(ruimte) voor ontwikkelingen en opgaven.


Karakteristiek cultuurlandschap als inspiratiebron

De Hoenwaard is van grote cultuurhistorische waarde en kent een bijzondere historie. Dit karakteristieke landschap en de geschiedenis is het waard om te behouden en te versterken, daarom staat het karakteristieke cultuurlandschap centraal bij de toekomstige ontwikkeling. De Hoenwaard is een robuuste ecologische schakel van de Veluwe naar de IJssel en een unieke plek langs de Sallandse IJssel. Het is een belangrijk uitloop gebied voor Hattem en Heerde; het gebied ontwikkelen als aantrekkelijk en toegankelijk gebied (met oog voor

bestaande functies). Het gebied bestaat uit een samenspel van cultuurhistorische landschappen waar landbouw, natuur en recreatie elkaar versterken.


Ontwikkelperspectief voor de Hoenwaard

De Hoenwaard staat door de ligging in de uiterwaarden al jaren op slot, er zijn geen ontwikkelmogelijkheden voor de ondernemers in het gebied. Dit zorgt voor een stilstand en achteruitgang van het ondernemerschap

en de leefbaarheid van het gebied. Met de keuze om de Hoenwaard te behouden als karakteristiek cultuurlandschap is het van belang dit gebied ook ontwikkelperspectief te bieden. Dit kan alleen als er (enige) ruimte ontstaat om te kunnen ontwikkelen. Vanwege de ligging in het uiterwaardengebied gelden in dit gebied strikte voorwaarden voor zowel riviergebonden als niet-riviergebonden functies. In de toekomst van de Hoenwaard is er een balans tussen ontwikkelruimte en benodigde (rivier)compensatie.


Evenwicht tussen landbouw, natuur, water en recreatie

Het karakteristieke landschap van de Hoenwaard bestaat uit een samenspel van landbouwfuncties, natuur en water en recreatief medegebruik. Om voldoende ruimte te bieden aan alle functies, inclusief de nodige ontwikkelruimte, is het noodzakelijk om gezamenlijk te komen tot een evenwicht tussen de verschillende functies in een samenhangend en integraal plan. Een belangrijk onderdeel daarbij is het realiseren van voldoende

compensatieruimte voor de rivier.