Opgaven

 

In de Hoenwaard 2030 werken verschillende partners samen aan een integraal gebiedsplan. Elke partner heeft hierbij zijn eigen visie en wensen. De opgaven zijn verwerkt in een aantal interactieve posters. Deze staan hieronder en geven per thema meer informatie over de beoogde opgaven in de Hoenwaard.


Kaderrichtlijn Water

De impuls aan de natuur die het gebieds­plan geeft in de Hoenwaard, maakt deel uit van de zogeheten Kaderrichtlijn Water
(KRW). De Europese richtlijn bestaat uit internationale waterdoelstellingen waaraan het oppervlaktewater in 2027 moet voldoen. Op verschillende plekken in Nederland wordt daarom gewerkt aan de natuur in en rondom het water. Meer lezen? Klik hier.

Recreatie

Onderdeel van het gebiedsplan Hoenwaard 2030 is het versterken van de recreatieve kwaliteit van de Hoenwaard en de recreatieve voorzieningen. De Hoenwaard is een belangrijk uitloopgebied voor de stad Hattem en de dorpen Wapenveld en Heerde. Het uiterwaardengebied is een mooie plek om te recreëren; zowel wandelend en fietsend als vanaf het water. Meer lezen? Klik hier. 

Natuur

In provincie Gelderland liggen veel natuurgebieden. Samen vormen zij het Gelders Natuurnetwerk (GNN). Delen zijn Europees beschermd: Natura 2000-gebieden. De Hoenwaard ligt in Natura 2000-gebied Rijntakken. Voor Natura 2000-gebieden zijn beheerplannen opgesteld met maatregelen om de natuur te behouden en te versterken. Dat is belangrijk voor het aantal soorten planten en dieren. Meer lezen? Klik hier.

Natuurinclusieve Landbouw

Samen met bewoners en ondernemers in het gebied werken we aan een levendige Hoenwaard in 2030. Het gebiedsproces stimuleert ontwikkelingen naar een duurzame landbouw die in samenhang met natuur zowel landbouwproducten als natuur voortbrengt: natuur inclusieve landbouw (NIL). Het gaat hier om ondernemers die de komende jaren stappen willen zetten die de natuur minder belasten. Meer lezen? Klik hier.

Ontwikkelruimte

Door de ligging van woningen en bedrijven in de uiterwaarde van de IJssel zijn mogelijkheden voor uitbreiding van erf of bedrijfsactiviteiten beperkt. Dit komt door de geldende wet- en regelgeving in Nederland, onder andere voor natuur en rivier. Er is behoefte aan kleinschalige ontwikkeling, zodat het gebied levendig en vitaal blijft. Meer lezen? Klik hier.

Aanpak kades, gemaal en verleggen teensloot

De kades langs het Apeldoorns Kanaal, de Veluwse Wetering en het gemaal Hoenwaard zijn aan verbetering toe. Ook is een deel van de kades niet goed te beheren. De aanpak van kades en gemaal zijn onderdeel van de gebiedsontwikkeling Hoenwaard 2030. Doel is een veilige en goed beheerbare kade en een robuust en duurzaam peilbeheer. Meer lezen? Klik hier.