Meedenken


 Wij werken aan een levendige Hoenwaard in 2030. Dat doen we graag samen met de bewoners en gebruikers van het gebied. Want wanneer meer mensen meedenken kunnen we de oplossingen beter laten aansluiten op de wensen die leven in het gebied. 

Hierbij hebben we oog voor het verleden, maar de blik is gericht op de toekomst. 
 In 2030 kent de Hoenwaard een balans tussen boer en (rivier-)natuur, bewoner en bezoeker, rust en recreatie.

 Denkt u mee? 

Kennisgeving voornemen en participatie

 
Binnen de procedure voor een projectbesluit is de kennisgeving voornemen en participatie de eerste formele stap. De kennisgeving biedt informatie over het vervolgproces van Hoenwaard 2030. Ook is het een uitnodiging om mee te denken over de opgaven van de Hoenwaard. We nodigen u uit om mee te denken over de mogelijke maatregelen voor de opgaven in het gebied. 

De kennisgeving is te raadplegen via deze link, de Staatscourant en het Provinciaal blad van Gelderland

 Waarover kunt u meedenken? 

 De overheidsorganisaties vragen iedereen middels deze kennisgeving mee te denken, suggesties te doen, ideeën in te brengen en eventuele alternatieven aan te dragen voor de mogelijke maatregelen voor de opgaven in het gebied. Dat zijn in ieder geval:

 •  Het verbeteren van de waterkwaliteit (Kader Richtlijn Water), zoals de aanleg van nevengeulen, het verlagen van uiterwaarde, het plaatsen van rivierhout en de realisatie van natuurvriendelijke oevers; 


 • Het verbeteren en versterken van natuur (opgaven Natura 2000 Rijntakken en Gelders Natuurnetwerk), door onder andere de aanleg van hardhoutooibos, het inrichten van natuur en het versterken van leefgebied voor weidevogels en diverse planten- en diersoorten; 


 • De aanpak van kades en vernieuwen van het gemaal. Met aandachtspunten zoals de toegankelijkheid van de kade, agrarisch medegebruik van de kade, een brug voor landbouwvoertuigen en recreanten en het behoud of aanpassen van de sloten voor ontwatering. 


Ook horen we graag concreet uw reactie op:


 • Het invulling geven aan toekomstperspectief door creëren ontwikkelruimte. Daarmee kunnen agrariërs een overgang maken naar natuur inclusieve landbouw of worden kleinschalige ontwikkelingen voor recreatie mogelijk; 


 • Het stimuleren van natuur inclusieve landbouw. Voor de Hoenwaard zetten we in op maatregelen die passen bij de ondernemers in dit gebied en bij het gebied zelf, zowel landbouwkundig als qua natuurversterking; 


 • De verbetering van de recreatieve kwaliteit van de hele Hoenwaard (onder andere inrichting Noordkop en ontwikkelen van kleinschalige recreatie). 

 Hoe kunt u meedenken? 

Iedereen kan meedenken in oplossingen voor de genoemde onderdelen van het project Hoenwaard 2030. Wij vragen u mee te denken over mogelijke oplossingen om de eerder beschreven opgaven te halen. 

Daarnaast kunt u ideeën, opmerkingen, vragen en (meekoppel)kansen aandragen. 

U kunt van 20 september tot en met 1 november 2023 uw reactie indienen voor mogelijke maatregelen in project Hoenwaard 2030. 

Alle relevante documenten kunt u bekijken op www.hoenwaard2030.nl.

U kunt op drie manieren reageren: 

 • Digitaal: via emailadres: [email protected], onder vermelding van ‘reactie Hoenwaard2030’ en zaaknummer 1742513; 


 • Mondeling: via telefoonnummer 055-5272911, vragen naar Omgevingsmanager Hoenwaard 2030; 


 •  Per post: Waterschap Vallei en Veluwe, Postbus 4142, 7320 AC Apeldoorn onder vermelding van ‘reactie Hoenwaard2030’ en zaaknummer 1742513. 


 Kaders  

 De aangedragen oplossing moet:

 • Passen in het gebiedsplan Hoenwaard2030; 
 • Redelijkerwijs een oplossing bieden voor de opgaven; 
 • Technisch uitvoerbaar, betaalbaar en juridisch haalbaar zijn; 
 • Duurzaam en beheerbaar zijn; 
 • Passen binnen de voorgenomen planning. 

Procedures en vergunningen

In de planuitwerkingsfase worden de maatregelen uit het gebiedsplan Hoenwaard 2030 integraal en technisch uitgewerkt, en de haalbaarheid van de maatregelen bepaald.
 Tevens wordt gewerkt aan het voorbereiden van de benodigde procedures, 
vergunningen en besluiten. 

Per 1 januari 2024 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Daarom wordt dit project voorbereid volgens de procedure die nodig is voor het vaststellen van een projectbesluit. Naast een projectbesluit zullen nog meer besluiten nodig zijn om de maatregelen uit het nog op te stellen inrichtingsplan te kunnen realiseren. Deze besluiten zullen samen met het projectbesluit gecoördineerd ter inzage worden gelegd. 
Daarover wordt u tegen die tijd geïnformeerd.