Meedenken


 Wij werken aan een levendige Hoenwaard in 2030. Dat doen we graag samen met de bewoners en gebruikers van het gebied. Want wanneer meer mensen meedenken kunnen we de oplossingen beter laten aansluiten op de wensen die leven in het gebied. 

Hierbij hebben we oog voor het verleden, maar de blik is gericht op de toekomst. 
 In 2030 kent de Hoenwaard een balans tussen boer en (rivier-)natuur, bewoner en bezoeker, rust en recreatie.

Ontvangen reacties op de kennisgeving

In de periode van 20 september tot en met 1 november 2023 zijn 10 reacties ingediend. In de reactienota is een eerste beantwoording namens de initiatiefnemers Hoenwaard 2030 opgenomen. De indieners van een reactie zijn hierover persoonlijk geïnformeerd. 

De komende periode gaat het projectteam de kansrijkheid van de ideeën en suggesties onderzoeken.

Kennisgeving voornemen en participatie

 
Binnen de procedure voor een projectbesluit is de kennisgeving voornemen en participatie de eerste formele stap. Deze stap is inmiddels gezet voor project Hoenwaard 2030 en daarmee afgerond.

De kennisgeving gaf enerzijds informatie over het vervolgproces van Hoenwaard 2030. Daarnaast was het een uitnodiging om mee te denken over de opgaven van de Hoenwaard. Inmiddels is de reactietermijn voor de kennisgeving verstreken. Daarmee is het niet meer mogelijk een zienswijze in te dienen.

De kennisgeving is te raadplegen via deze link, de Staatscourant en het Provinciaal blad van Gelderland

Procedures en vergunningen

In de planuitwerkingsfase worden de maatregelen uit het gebiedsplan Hoenwaard 2030 integraal en technisch uitgewerkt, en de haalbaarheid van de maatregelen bepaald.
 Tevens wordt gewerkt aan het voorbereiden van de benodigde procedures, 
vergunningen en besluiten. 

Per 1 januari 2024 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Daarom wordt dit project voorbereid volgens de procedure die nodig is voor het vaststellen van een projectbesluit. Naast een projectbesluit zullen nog meer besluiten nodig zijn om de maatregelen uit het nog op te stellen inrichtingsplan te kunnen realiseren. Deze besluiten zullen samen met het projectbesluit gecoördineerd ter inzage worden gelegd. 
Daarover wordt u tegen die tijd geïnformeerd. 

Versterking noordelijke kade Hoenwaard: welk deel wordt verlegd? 

Zoals u hierboven hebt kunnen lezen wordt de Hoenwaardse Wetering voor een gedeelte verlegd waardoor deze verder van de kade af komt te liggen en de kade sterker wordt. 

Via de overzichtskaart hieronder kunt u zien om welk deel dit exact gaat. 

Ontwerpbesluit “Versterking noordelijke kade Hoenwaard, verlegging Hoenwaardse Wetering” 

Het college van dijkgraaf en heemraden (dagelijks bestuur) van Waterschap Vallei en Veluwe heeft onlangs het ontwerpbesluit vastgesteld voor het projectplan van het deelproject van Hoenwaard2030: “Versterking noordelijke kade Hoenwaard, verlegging Hoenwaardse Wetering”. Dit deelproject is een onderdeel van het hele project Hoenwaard2030 waarvoor onlangs een kennisgeving voornemen en participatie werd gepubliceerd (zie artikel hieronder).

Afgelopen periode heeft het Waterschap Vallei en Veluwe het ontwerp Projectplan Waterwet "Versterking noordelijke kade Hoenwaard, verlegging Hoenwaardse Wetering" ter inzage gelegd. Tot en met 3 januari 2024 konden belanghebbenden en belangstellenden de plannen inzien en een zienswijze indienen. Het waterschap heeft vier zienswijzen ontvangen. De komende weken gaat het waterschap in gesprek met de indieners en zal deze afstemming meenemen in de formele beantwoording van de zienswijzen. 


Projectplan Waterwet 
 Het projectplan gaat over het verleggen van een gedeelte van de Hoenwaardse Wetering. Dat is de watergang die naast de kade van de Hoenwaard ligt. De Hoenwaardse Wetering komt verder van de kade af te liggen. Daardoor wordt de kade sterker. Ook ontstaat ruimte voor een beheerpad. Dit leggen we vast in een ‘projectplan Waterwet’: een besluit van het waterschap waarin de kadeversterking wordt beschreven. Dit projectplan is onderdeel van het project Hoenwaard 2030, maar loopt vooruit op de overige plannen. Het projectplan is hier in te zien. 

 Het projectplan is hier in te zien. Vragen 

Heeft u nog vragen die gaan over dit deelproject van Hoenwaard2030? Dan kunt u contact opnemen met Gerard van Veen.

Telefonisch bereikbaar via: (055) 527 29 11
Of per email: [email protected]

Voor vragen over de procedure of voor juridische vragen kunt u contact opnemen met Jaap Doude van Troostwijk. 

Telefonisch bereikbaar via: (055) 527 29 11