Het project

 

Waar we nu staan

De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen en projecten opgestart in en om de Hoenwaard. Hiertoe is Project Hoenwaard 2030 opgestart, met als doel meer samenhang in het gebied te creëren. 
Het project neemt een coördineerde rol in om de initiatieven in het gebied én van de verschillende partijen (overheden en ondernemers) te integreren tot één plan: 
de Levendige Hoenwaard. 

. Er zijn vier uitgangspunten die richtinggevend zijn voor de verdere uitwerking van de Levendige Hoenwaard; 
• karakteristiek cultuurlandschap als inspiratiebron; 
• ontwikkelperspectief voor de Hoenwaard; 
• evenwicht tussen landbouw, natuur, water en recreatie; 
• compensatie(ruimte) voor ontwikkelingen en opgaven. 

Deze uitgangspunten vormen de basis van de samenwerkingsovereenkomst voor de planuitwerking, die dit voorjaar getekend zal worden. Hiermee kan de planuitwerkingsfase starten, evenals het proces rondom start aanbesteding. Nadat het project in de zomer van 2023 gegund wordt aan het geselecteerde ingenieursbureau, start de integrale en technisch uitwerking, worden de benodigde vergunningen en besluiten voorbereid en zal het omgevingsproces zorgvuldig uitgewerkt worden.
 De omgeving neemt hierbij een centrale rol in. 

Planning

Een terugblik

Plan van Aanpak (verkenningsfase)

In 2016 werd geconstateerd dat er weinig samenhang en coördinatie was tussen de verschillende initiatieven in en rondom de Hoenwaard. De verschillende partijen probeerden (overheden en ondernemers) onafhankelijk van elkaar zaken voor elkaar te krijgen. Daarmee bestond het gevaar van telkens korte termijn beslissingen en oplossingen. Hierop hebben de partijen besloten om met een integraal, gezamenlijk proces, waarbij zowel eigenaren, gebruikers als overheden betrokken waren, een verkenning uit te voeren naar de toekomst van de Hoenwaard. Het resultaat? Een plan van aanpak voor de Verkenningsfase van de Hoenwaard 2030. Dit plan werd vastgesteld in 2017, het startschot voor de verkenningsfase.

Verkenning: Toekomstvisie Levendige Hoenwaard
Gedurende de verkenning heeft de werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers uit het gebied en van de betrokken overheden zeer intensief samengewerkt. Het proces voor het opstellen van de Verkenning Hoenwaard 2030 had als doel een integraal, breed gedragen en samenhangend toekomstperspectief voor de Hoenwaard vast te stellen om op basis daarvan weloverwogen besluiten te kunnen nemen over de aankomende investeringen en keuzes. Dit resulteerde in een het toekomstperspectief Levendige Hoenwaard dat op 6 december 2018 is vastgesteld. Een toekomstperspectief dat wordt gedragen door alle belanghebbenden, zowel inwoners en agrariërs van de Hoenwaard, als de betrokken overheden. 

Verkenning: het Gebiedsplan Hoenwaard 2030

Het toekomstperspectief Levendige Hoenwaard is op basis van de uitgangspunten uitgewerkt in een set concrete maatregelen. Dit heeft een beeld opgeleverd van de maximale set aan maatregelen die een bijdrage kunnen leveren aan het Toekomstperspectief Levendige Hoenwaard. Na een participatieronde over de haalbaarheid van de maatregelen zijn er twee varianten ontwikkeld. De midden-variant is uitgewerkt tot het gebiedsplan dat in 2021 is vrijgegeven door de bestuurders. 

 

Kwartiermakersfase
Het Gebiedsplan Hoenwaard 2030 vormt de basis voor de verdere planuitwerking, op weg naar een levendige toekomst voor de Hoenwaard. In het Gebiedsplan zijn de ambities en doelstellingen voor een Levendige Hoenwaard vertaald naar een overzichtskaart met daarop een samenspel van maatregelen, die samen meer opleveren dan een maatregel alleen. Er moet echter nog veel gebeuren voordat het maatregelenpakket maakbaar is en de eerste schop in de grond gaat. Om dit goed voor te bereiden, is in juni 2021 de kwartiermakersfase gestart.  


De kwartiermakersfase heeft als doel de aanpak, organisatie, planning en financiering voor de betrokken partijen helder te maken, zodat er een gedegen start kan worden gemaakt met de planuitwerking in 2023. 

Het projectteam werkt aan een plan van aanpak voor de vervolgstappen, inclusief een planning. 

Vooruitlopend op de planuitwerking hebben we afgelopen periode een aantal basisonderzoeken laten uitvoeren om informatie over het gebied te verzamelen. Op basis van de gemaakte afspraken, het plan van aanpak en de verzamelde informatie wordt de komende periode een ingenieursbureau geselecteerd die ons inhoudelijk gaat ondersteunen bij de planuitwerking.