Het project

 

Waar we nu staan

De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen en projecten opgestart in en om de Hoenwaard. Hiertoe is Project Hoenwaard 2030 opgestart, met als doel meer samenhang in het gebied te creëren. 
Het project neemt een coördineerde rol in om de initiatieven in het gebied én van de verschillende partijen (overheden en ondernemers) te integreren tot één plan: 
de Levendige Hoenwaard. 

. Er zijn vier uitgangspunten die richtinggevend zijn voor de verdere uitwerking van de Levendige Hoenwaard; 
• karakteristiek cultuurlandschap als inspiratiebron; 
• ontwikkelperspectief voor de Hoenwaard; 
• evenwicht tussen landbouw, natuur, water en recreatie; 
• compensatie(ruimte) voor ontwikkelingen en opgaven. 

Deze uitgangspunten vormen de basis van de samenwerkingsovereenkomst voor de planuitwerking, die dit voorjaar getekend zal worden. Hiermee kan de planuitwerkingsfase starten, evenals het proces rondom start aanbesteding. Nadat het project in de zomer van 2023 gegund wordt aan het geselecteerde ingenieursbureau, start de integrale en technisch uitwerking, worden de benodigde vergunningen en besluiten voorbereid en zal het omgevingsproces zorgvuldig uitgewerkt worden.
 De omgeving neemt hierbij een centrale rol in. 

Planning

Wat is er tot nu toe gedaan? 

 

Toekomstvisie Levendige Hoenwaard
Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers uit het gebied en betrokken overheden, hebben intensief samengewerkt. Het doel was te komen tot een toekomstperspectief dat wordt gedragen door alle belanghebbenden, zowel inwoners en agrariërs van de Hoenwaard als de betrokken overheden. Op basis hiervan kunnen besluiten worden genomen over aankomende investeringen en keuzes. 

Het Gebiedsplan Hoenwaard 2030 
Vanuit het toekomstperspectief is gewerkt aan een set concrete maatregelen. Dit is uitgewerkt tot het Gebiedsplan Hoenwaard 2030 wat de basis is voor de verdere planuitwerking. De ambities en doelstellingen voor een Levendige Hoenwaard zijn vertaald naar een overzichtskaart. Hierop zie je een samenspel van maatregelen die samen meer opleveren dan een maatregel alleen.