Het project

Deze pagina neemt u mee wat er tot nu toe allemaal is gedaan om te komen waar het project nu staat.
Ook vindt u op deze pagina de planning en de deelprojecten van project Hoenwaard 2030.

 

Waar we nu staan

De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen en projecten opgestart in en om de Hoenwaard. Hiertoe is Project Hoenwaard 2030 opgestart, met als doel meer samenhang tussen allen opgaven in het gebied te creëren. 
Het project neemt een coördineerde rol in om de initiatieven in het gebied én van de verschillende partijen (overheden en ondernemers) te integreren tot één plan: 
de Levendige Hoenwaard. 

Er zijn vier uitgangspunten die richtinggevend zijn voor de verdere uitwerking van de Levendige Hoenwaard; 
• karakteristiek cultuurlandschap als inspiratiebron; 
• ontwikkelperspectief voor de Hoenwaard; 
• evenwicht tussen landbouw, natuur, water en recreatie; 
• compensatie(ruimte) voor ontwikkelingen en opgaven. 

Deze uitgangspunten vormen de basis van de samenwerkingsovereenkomst voor de planuitwerking, die het voorjaar van 2023 getekend is. Hiermee kan de planuitwerkingsfase starten, evenals het proces rondom start aanbesteding. Nadat het project in de zomer van 2023 gegund wordt aan het geselecteerde ingenieursbureau, start de integrale en technisch uitwerking, worden de benodigde vergunningen en besluiten voorbereid en zal het omgevingsproces zorgvuldig uitgewerkt worden.
 De omgeving neemt hierbij een centrale rol in. 

Planning

Wat is er tot nu toe gedaan? 

 

Toekomstvisie Levendige Hoenwaard
Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers uit het gebied en betrokken overheden, hebben intensief samengewerkt. Het doel was te komen tot een toekomstperspectief dat wordt gedragen door alle belanghebbenden, zowel inwoners en agrariërs van de Hoenwaard als de betrokken overheden. Op basis hiervan kunnen besluiten worden genomen over aankomende investeringen en keuzes. 

Het Gebiedsplan Hoenwaard 2030 

Vanuit het toekomstperspectief is gewerkt aan een set concrete maatregelen. Dit is uitgewerkt tot het Gebiedsplan Hoenwaard 2030 wat de basis is voor de verdere planuitwerking. De ambities en doelstellingen voor een Levendige Hoenwaard zijn vertaald naar een overzichtskaart. Hierop zie je een samenspel van maatregelen die samen meer opleveren dan een maatregel alleen.  

 

Deelprojecten

Onderdeel van het gebiedsproces voor een Levendige Hoenwaard zijn twee deelprojecten die vooruitlopend op de planuitwerking van de Hoenwaard alvast gestart zijn.

Deelproject Gedeeltelijke versterking noordelijke kade Hoenwaard

De kades en het gemaal in de Hoenwaard zijn toe aan versterking en vernieuwing. Na de kadedoorbraak in de zomer van 2021 heeft het waterschap besloten om vooruitlopend op het gebiedsproces de noordelijke kade eerder aan te willen pakken. Het gaat hierbij om het verleggen van de naastgelegen (teen)sloot tussen gemaal Hoenwaard en de Hoenwaardsebrug. 

Vanuit het waterschap Vallei & Veluwe is binnen het projectteam Hoenwaard 2030 deelprojectleider Gerard van Veen aan de slag voor deze maatregelen.  

Deelproject Natuur-inclusieve landbouw

In en rondom stikstofgevoelige natuurgebieden worden maatregelen genomen om de natuur te versterken. Provincie Gelderland wil extra aandacht besteden aan landbouwgebieden in en 

rondom Natura 2000-gebieden (de zogenoemde overgangsgebieden), zoals de Hoenwaard. De Provincie Gelderland ondersteunt de agrariërs in deze gebieden en biedt kansen wanneer deze ondernemers de komende jaren stappen willen zetten om de natuur minder te belasten. 

We zetten in op maatregelen die passen bij de ondernemers in dit gebied en bij het gebied zelf. Hier willen we uitvoering aan geven met de grondeigenaren uit het gebied. 

Deelprojectleider Sharon Groenwold, van provincie Gelderland, gaat graag met u in gesprek over de mogelijkheden. 

Vragen over beide deelprojecten kunt u richten aan [email protected]